418532

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม ระบบความจำ ระบบรับเข้าและหน่วยส่งออก ระบบหน่วยประมวลผลหลายตัว สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 
Computer architecture, computer interconnection structures, central processing unit, control unit, memory system, input and output system, multiprocessing system, advanced computer architectures.