418524

อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Human Computer Interaction
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

ตัวแบบอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ งานวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงของการเชื่อมประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ กราฟิกและเครื่องมือขั้นสูงสำหรับอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 
Models of human computer interaction, research of human computer interface, approaches to human computer interface, user interface design, dialogue design, graphic and advanced tools for human machine interaction.