418523

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System Development
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

ความมุ่งหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฎีพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประเมินผลการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 
Purpose of Decision Support Systems (DSS), fundamental theories for DSS, hardware and software for DSS, development of DSS, DSS evaluation, DSS applications.