418511

ทฤษฎีภาษาโปรแกรม
Theory of Programming Languages
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

ความหมายของโครงสร้างทางภาษาโปรแกรม ภาษาเชิงคำสั่ง ภาษาเชิงหน้าที่ ภาษาเชิงวัตถุ การแปลสาระสำคัญและการประยุกต์ของความหมายโปรแกรมในการวิเคราะห์และการทวนสอบ ระบบประเภท
 
Semantics of programming language structures,imperative languages, functional languages, object-oriented languages, abstract interpretation and applications of program semantics in program analysis and verification, type systems.