418498

ปัญหาพิเศษ
Special Problems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3
วิชาพื้นฐาน: 
418398

การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Study and research in computer science at the bachelor’s degree level and compiled into a written report.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง