418497

สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the bachelor’s degree level.