418481

การผลิตภาพเคลื่อนไหวและผลพิเศษทางภาพ
Animation Production and Visual Effects
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418381

การสร้างตัวแบบของตัวละคร การขึ้นกระดูกและการหุ้มผิวหนัง การสร้างภาพเคลื่อนไหวตัวละคร การเปลี่ยนจุดในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การควบคุมกล้อง แสงและเงา คอสติกส์และการส่องสว่างโดยรวม การพร่ามัวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ ช่วงความชัดลึก การประกอบและการตัดต่อ

Character modeling, rigging and skinning, character animation, animation retargeting, camera control, lighting and shadowing, caustics and global illumination, motion blur, depth of field, compositing and editing.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง