418475

การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Quality Management
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418321

หลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ การวัด การทดสอบ และการจำลองต้นทุนซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์ วิทยาการชั้นนำของเครื่องมือและเทคนิค มาตรฐาน นโยบาย และกระบวนงานของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ความรู้เชิงปฏิบัติของเทคนิคการประกันคุณภาพ

Principles of software development emphasizing quality assurance activities; reviews and inspections; software measurement, testing and cost modeling; methods and tools for achieving software quality assurance of a software system; state of the art tools and techniques; standards, policies, and procedures of software quality assurance; practical knowledge of quality assurance techniques.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่