418474

สมรรถนะของคอมพิวเตอร์และการประเมินผล
Computer Performance and Evaluation
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418332

หลักพื้นฐานของการสร้างแบบจำลอง การใช้แบบจำลองในการประเมินผลสมรรถนะและการทำนาย การสร้างแบบจำลองจากการวิเคราะห์การดำเนินงาน การสร้างแบบจำลองบนพื้นฐานของแถวคอย ตัวแบบการจำลองไม่ต่อเนื่อง ระบบเฝ้าสังเกตสมรรถนะ

Basic principles of model-building, the use of a model for performance evaluation and prediction, model building through operation analysis, models based on queuing, discrete simulation models, performance monitoring systems.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง