418473

การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
Computer Control and Audit
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418321

สภาวะแวดล้อมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเบื้องต้น การควบคุมบริหาร การควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมการทำเอกสาร การควบคุมความปลอดภัย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

The computer audit environment, introduction to controls, administrative controls, operation controls, documentation controls, security controls. cost/effectiveness analysis of controls, computer audit techniques.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง