418472

การบริหารและการควบคุมโครงการ
Project Management and Control
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418221

การวางแผนโครงการ การแบ่งระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองค์การของโครงการ กรรมการโครงการ ทีมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่า

Project planning, project phasing, system life-cycle, project organization, project committees, project teams, project control, project evaluation, feasibility studies, economic evaluation, estimating techniques.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง