418471

การออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418221

การวิเคราะห์โดเมน ยูสเคสและสิ่งต้องการ การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบเชิงวัตถุ แบบรูปการออกแบบ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ หลักการและสถาปัตยกรรมการออกแบบ การพัฒนาจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน การทดสอบซอฟต์แวร์ การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์

Domain analysis, use cases and requirements, object-oriented analysis and modeling, design patterns, user interfaces, design principle and architecture, top-down and bottom-up development, software testing, software development management.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง