418461

ระบบค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval System
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418232

ระบบค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์คำศัพท์และสตอปลิสต์ ขั้นตอนวิธีสเตมมิง การจัดทำอรรถาภิธาน กลยุทธ์การค้นหา การดำเนินการแบบบูล การหาเลขที่อยู่แบบแฮช ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู่ โครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มผกผัน แฟ้มลายเซ็น ต้นไม้แพต การประเมินผล การจัดลำดับ

Introduction to information retrieval system, automatic text analysis, lexical analysis and stoplists, stemming algorithms, thesaurus construction, searching strategies, boolean operation, hashing, clustering algorithms, file structures, inverted file, signature file, PAT tree, evaluation, ranking.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง