418444

การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418115 และ 417322

การเขียนและทดสอบโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาวิธีเชิงตัวเลข ขั้นตอนวิธีสำหรับการตรวจหา การทำนายและการควบคุมข้อผิดพลาดเพื่อประยุกต์ในการคำนวณเชิงตัวเลข ที่มาของความผิดพลาดในวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การแยกตัวประกอบแอลยู ค่าลักษณะเฉพาะ ปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด

Programming and testing for numerical method problem solving, algorithms for detecting, predicting and controlling errors applying in numerical computing, sources of errors in numerical methods, numerical solution of linear and nonlinear equation systems, interpolation, LU factorization, eigenvalues, numerical integration and differential, solution of ordinary differential equation systems, least squares method.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่