418443

เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ
Web Technology and Web Services
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418351

หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ข้อกำหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ ลักษณะการทำงานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเว็บเทคโนโลยี ลักษณะการทำงานและโครงแบบเอพีไอ

Principles of Web technology and services, standard specification of technology, architecture and components, functionalities and mechanisms of Web services systems, development of Web technology packages, APIs functionalities and configurations.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง