418442

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Computer Programming in Business
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418115 หรือ 418211 หรือ 418214

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ รายการข้อมูลธุรกิจ การประยุกต์ทางการบัญชี และ ระบบข่าวสารทางบัญชี การจ่ายเงินเดือน บัญชีรายจ่าย บัญชีรายรับ การแจ้งหนี้สิน บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสินค้าคงคลังและการคาดคะเน การจัดซื้อ การวิเคราะห์ การขาย การประยุกต์กับงานธุรกิจและธนาคาร

Business computer applications, business environment, business transaction; accounting applications and accounting information system; payroll, accounts payable, accounts receivable, invoicing, general ledger; materials and operation control applications, order processing, inventory control and forecast, purchasing, sales analysis, banking applications.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง