418441

การจำลองแบบและการทำแบบจำลอง
Simulation and Modeling
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418115 หรือ 418211 และ 422111

เทคนิคการจำลองแบบ การจำลองแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีแถวคอยสโตคาสติคโพรเซส การออกแบบวิธีจำลอง การวิเคราะห์ผลของการจำลองแบบ ความถูกต้องของแบบจำลองและผลลัพธ์

Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory, stochastic processes; design of simulation experiments, analysis of results of simulation, model and results.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง