418421

อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418215 หรือ 418322

หลักการและส่วนประกอบของอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีการออกแบบ ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์งาน การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ ตัวแบบของระบบ การสนับสนุนการทำให้เกิดผล เทคนิคในการประเมินผล และกรุปแวร์

Principles and elements of human computer interaction, design process, models of the users in design, task analysis, dialogue design, model of the system, implementation support, evaluation techniques, and groupware.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง