418398

การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ
Special Problem Preparation
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1 (0-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418321

การฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล การเขียนและการนำเสนอรายงาน การสาธิตต้นแบบ

Computer science practice, necessary basic skills for system analysis and design, related technology, software development tool usage, data gathering, data analysis and design, report writing and presentation, prototype demonstration.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่