418383

การโปรแกรมเกม
Game Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418115

หลักการออกแบบเกม ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม ทฤษฎีของการจำลองทางฟิสิกส์ ลักษณะและส่วนประกอบทั่วไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม

Game design principles, artificial intelligence for game, theory of physics simulation, common features and components of game engine, game development.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง