418382

สภาพแวดล้อมการทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics Working Environment
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418115

การพัฒนาโปรแกรมภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเตรียมระบบ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเชื่อมประสานสำหรับผู้ใช้ด้านกราฟิกส์ และโอเพนจีแอล

Program development under computer graphics working environments, system preparation, utility software, data structures in computer graphics, graphical user interfaces, and OpenGL.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง