418381

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Animation
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

กระแสงานด้านการผลิต ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างตัวแบบ การเคลือบลายผิว การขึ้นโครงและการทำให้เคลื่อนไหว การจัดแสงและการแรเงา การคำนวณแสงและเงา ผมและผ้า อนุภาคและของไหล พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและอ่อน

Production workflow, user interface for animation software, modeling, texturing, rigging and animation, lighting and shading, rendering, hair and cloth, particles and fluids, rigid and soft body dynamics.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง