418353

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
Computer System and Communication Network Security
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418351

เทคนิคการเข้ารหัส เทคนิคการพิสูจน์ตัวจริง การบริหารความมั่นคง ประเด็นทางกฏหมายและจริยธรรมในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
 
Encryption techniques, authentication techniques, security administration, legal issues and ethics in computer system and communication network security.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง