418352

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications and Networks
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418351

ชั้นเครือข่าย ไอพีและโพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง โพรโทคอลการจัดเส้นทาง ชั้นเชื่อมโยงข้อมูลและโครงรูปเครือข่าย เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย ความมั่นคงเครือข่าย
 
Network layers, IP and related protocols, routing protocols, link layer and network topology, virtual private networks, physical layer, wireless communication networks, network security.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง