418335

การบีบอัดข้อมูล
Data Compression
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418231

แนวคิดการบีบอัดข้อมูล เทคนิคการบีบอัดข้อมูลคงรายละเอียดและการประยุกต์ เทคนิคการบีบอัดคงข้อมูลหลักและการประยุกต์ และเทคนิคการบีบอัดสำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่าย
 
Concept of data compression, lossless data compression techniques and application, lossy compression techniques and application, and compression techniques for network communications.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง