418334

เทคนิคตัวแปลโปรแกรม
Compiler Techniques
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418216

ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณ์และแนวคิดของภาษาและไวยากรณ์ การวิเคราะห์ศัพท์ ต้นไม้แจงส่วนและการแปลง ความกำกวม เทคนิคการแจงส่วน ตารางสัญลักษณ์ การแทนระหว่างกลาง การวิเคราะห์ความหมายและการก่อกำเนิดรหัส
 
Compilers and translators, phases of a compiler, notation and concepts for languages and grammars, lexical analysis, parse trees and derivations, ambiguity, parsing techniques, symbol table, intermediate representation, semantic analysis and code generation.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง