418333

ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา
Formal Language and Automata Theory
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418231 และ 417271

แนวคิดเรื่องภาวะจำกัด เครื่องรับรู้ ข้อความปรกติ สมบัติปิด เครื่องจักรชนิดลำดับ และเครื่องสื่อนำภาวะจำกัด การหาภาวะต่ำสุด ไวยากรณ์ของภาษารูปนัย ภาวะที่เอื้อต่อการคำนวณ และเครื่องจักรทัวริง
 
Finite state concept, acceptors, regular expressions, closure properties, sequential machine and finite state transducers, state minimization, formal language grammars, computability and Turing machines.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง