418332

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
4 (4-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418331

พัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ กระบวนการและสายโยงใย การจัดกำหนดการ การติดตาย ลำดับขั้นของหน่วยความจำ การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบรับเข้าและส่งออก ความมั่นคง การป้องกัน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
 
Development of computer architecture and operating systems, operating system structure, processes and threads, scheduling, deadlocks, memory hierarchy, memory management, virtual memory, file system management, input output system management, security, protection, distributed operating systems.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง