418331

ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Assembly Language and Computer Architecture
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
4 (4-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418115 และ 418131 หรือ 420243

โครงสร้างของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการกำหนดเลขที่อยู่ แฟ้มข้อมูลสำหรับรับเข้าและส่งออก การแบ่งส่วนของโปรแกรมและการเชื่อมโยง การสร้างโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ผลที่มีต่อการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะถ่วงดุลระหว่างราคาต่อสมรรถนะ การออกแบบชุดคำสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับส่งข้อมูล การทำงานแบบสายท่อ เวกเตอร์และสถาปัตยกรรมแบบริกส์ สถาปัตยกรรมแบบขนาน
 
Assembly language structure, addressing techniques, file input/output, program segmentation and linkage, assembly program construction, computer architecture characteristics, effect on the design and performance of system, price-performance tradeoffs, instruction sets design, CPU, I/O system, pipelining, vector and RISCs architecture, parallel architectures.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง