418322

หลักระบบสารสนเทศ
Principles of Information System
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

แนวคิดของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดองค์การบริหาร โครงสร้างระบบสารสนเทศ สารสนเทศตามความต้องการของการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้งานของระบบสารสนเทศและตัวอย่าง
 
Concept of data and information, management organization, information requirements of management, systems concept, information system structure, system life cycle, information system development, implementation of information system and examples.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง