418321

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
System Analysis and Design
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418221

ขั้นตอนวิเคราะห์เบื้องต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและต้นไม้การตัดสิน การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน นำเข้า ส่งออกและการออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำเอกสาร การนำไปใช้และการประเมินผล การพิสูจน์ การออกแบบ กรณีศึกษา
 
Basic analysis steps, system analysis tools, systems flowchart, decision table and decision tree; feasibility study; cost effective analysis; input, output and design; computer process design; documentation; implementation and evaluation; proving the design; case studies.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง