418233

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ
Unix Operating System and Shell Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ลักษณะการทำงาน ส่วนต่อประสานรายคำสั่ง การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ ความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
 
Components of Unix operating system, functionality, command-line interfaces, system administration and management, editors and Unix utilities, shell programming, variation of Unix operating systems.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง