418232

การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Algorithm Design and Analysis
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418231

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ แนวทางการออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีเชิงน่าจะเป็น เชิงงานขนาน และเชิงรหัสลับ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ ปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้
 
Algorithm analysis, sorting algorithms, algorithm design approaches; probabilistic, parallel and cryptographic algorithms, NP-complete problems, undecidable problems.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง