418231

โครงสร้างข้อมูล
Data Structures
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418115

โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีสำหรับใช้งานรายการ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้และกราฟ โครงสร้างแฟ้ม และการประมวลผลแฟ้ม
 
Data structures, algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and graphs, file structures and file processing.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง