418222

การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์
Internet Application for Commerce
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เทคนิคและเครื่องมือสำหรับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและการพัฒนาที่อยู่เว็บ ธุรกิจและการพาณิชย์ในอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
 
Introduction to the Internet, techniques and tools for the Internet, World Wide Web, web site design and development, business and commerce in the Internet, Internet security, database on Internet commerce, application programs on the Internet and World Wide Web.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง