418221

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
Fundamentals of Database Systems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418231

แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น เป้าหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล ความไม่พึ่งพิงของข้อมูล บูรณภาพและความเชื่อถือได้ การจัดองค์การเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เค้าร่างและเค้าร่างย่อย ตัวแบบข้อมูลเชิงลำดับชั้น เชิงข่ายงาน และเชิงสัมพันธ์ บรรทัดฐานข้อมูล ภาษานิยามข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล เครื่องช่วยตอบข้อซักถาม การจัดแฟ้มข้อมูล ความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล
 
Introduction to database concepts, goals of database management system; data independence; integrity and reliability; logical and physical organizations; schema and subschema, data models; hierarchical, network and relational models, data normalization, data description languages, data dictionary, query facilities, file organization, file security.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง