418216

หลักภาษาโปรแกรม
Principles of Programming Languages
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418215

โครงสร้างการนิยามภาษา ไวยากรณ์และอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ศัพท์และการแจงส่วน ชนิดและโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย
 
Language definition structure, syntax and semantics, lexical analysis and parsing, data types and structures, control structures, subprograms.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง