418214

การโปรแกรมภาษาโคบอล
COBOL Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

    โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโคบอล หลักการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต์สำหรับงานด้านต่างๆ

    Structure and elements of COBOL. Principles of programming in COBOL and its applications.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง