418213

การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน
FORTRAN Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาฟอร์แทรน หลักการเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน และการประยุกต์
 
Structure and elements of FORTRAN, principles of programming in FORTRAN and applications.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง