418212

การโปรแกรมภาษาเบสิก
BASIC Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาเบสิก หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก และการประยุกต์
 
Structure and elements of BASIC, principles of programming in BASIC and applications.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง