418211

การโปรแกรมภาษาภาพ
Visual Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418112 หรือ 418114

แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมภาษาภาพ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร แถวลำดับ โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย แฟ้มข้อมูล ตัวควบคุม ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การจัดการกับข้อผิดพลาด

 
Basic concepts of visual programming, data types, variables, arrays, control structures, subroutines, files, controls, graphical user interface, error handlings.

 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง