418131

ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์
Digital Computer Logic
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องต้น การแทนข้อมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลงรหัส การแทนตัวเลขและการคำนวณ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 
Basic logic design, representation of both data and information by digital signals, coding, number representation and arithmetic, computer architecture.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง