418115

การโปรแกรมโครงสร้าง
Structured Programming
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418114

เทคนิคการเขียนรูปแบบโปรแกรมโครงสร้างที่ดี การจัดทำเอกสาร ผังควบคุม การแก้จุดบกพร่องและการทดสอบ การประมวลผลข้อมูลชนิดต่างๆ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น และการเรียกซ้ำ
 
Techniques for good structured programming style, documentation, control flow, debugging and testing, data processing with different types of data, basic data structure and recursion.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง