418114

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Science
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ตัวแปลภาษาและภาษาการโปรแกรม การแก้ปัญหา การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธี เทคนิคการโปรแกรมแบบโครงสร้าง การประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
 
Development of computers, data representation in computers, number systems, computer hardware components, computer performance metrics, system software, compilers and programming languages, problem solving, algorithm design and development, structural programming techniques, current applications of computer systems, computer networks, computer ethics.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่