418113

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Computer and Information Technology
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)

แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและภาวะส่วนตัว จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
 
Computer and information technology basic concepts, characteristics and components of computer systems, computer networks, Internet and World Wide Web, computer applications, principles of information system development, security and privacy, computer ethics.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง