418111

การใช้งานคอมพิวเตอร์
Computer Applications
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1 (0-2)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์อื่น
 
Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software.

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง