01418598

ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1-3

การศึกษาและการค้นคว้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับขั้นปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Study and research in computer science at the master’s degree level and compile into a written report.