01418597

สัมมนา
(Seminar)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อน่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the master’s degree level.