01418596

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Science)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1-3

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท  หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in computer science at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.