01418591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Research Methods in Computer Science)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
2(2-0-6)

ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัย พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพิจารณางานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  รูปแบบของโครงงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และการเขียนรายงาน

Research methodology, research design, essential foundations for considering computer science research, forms of research proposal, evaluation of research and report writing.